Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Upozorňuji Vás na nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou blocích, 2-denním a 3-denním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 20.10.-21.10.2016
2. blok: 9.11.-11.11.2016

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Těším se na Vás !

První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe

Upozorňuji Vás na zajímavý článek publikovaný v Bulletinu advokacie č.4/2016.

Autoři JUDr. PETR BŘÍZA, LL.M., Ph.D. a JUDr. FILIP GANTNER přibližují očima zapsaného mediátora některé praktické aspekty tzv.prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem. V občanském soudním řízení stále přibývá případů využití alternativních postupů při řešení sporu prostřednictvím mediace prováděné zapsaným mediátorem.

http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2016/BA_04_2016_web.pdf

Výhoda mediace vedené mediátorem advokátem – poskytnutí právního názoru na projednávanou věc

Stanovisko České advokátní komory – sekce pro ADR k výkonu mediace advokátem zveřejněné na stránkách http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12910

Čl. VIII
Právní názor mediátora

Vysloví-li v souladu se zákonem o mediaci mediátor v průběhu mediace svůj právní názor na záležitost či dílčí právní otázku, které přímo či nepřímo souvisí s předmětem sporu, je mediátor zároveň povinen strany konfliktu poučit o skutečnosti, že jeho právní názor je z hlediska případného budoucího řešení konfliktu soudní cestou, či v rámci rozhodčího řízení, nezávazný.

(Odůvodnění: K možnosti prezentace právního názoru mediátora v procesu mediace na věc stran konfliktu nebo její některou dílčí otázku – zákon tuto možnost připouští (§ 8 odst. 2 zákona o mediaci), musí být zdůrazněno mediátorem, že je jeho právní názor nezávazný).

Mediace v praxi

Zájemce o mediaci jistě potěší zpráva, že v následujících dnech otevírám nový kurz, a to Mediace v praxi. Náplní kurzu je přímá aktivní účast účastníků u mediačních jednání pod vedením zkušeného mediátora. Tento kurz výborně připraví zájemce k úspěšnému složení ústní zkoušky mediátora před komisí Ministerstva spravedlnosti České republiky. Celý příspěvek

Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Upozorňuji Vás na nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou 3-denních blocích, vždy od 9,00 do 16,30 hod.

Termíny kurzu :

15.-17.10.2015 – 1. blok
5.-7.11.2015 – 2. blok

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Těším se na Vás !

Otázka mlčenlivosti mediátora

V listopadu loňského roku proběhla v Praze konference zaměřená na soudní a mimosoudní projednávání sporů. Jedním z bodů programu byly příspěvky vztahující se k otázce mlčenlivosti advokáta – mediátora. Advokátka a vedoucí sekce ADR JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. upozorňovala na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokátů. Dle jejího názoru tato povinnost naráží na výzvy soudů k podávání podrobných informací o průběhu mediace. Opačný postoj zastávala soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Šárka Hájková, podle níž soudy právě potřebují ke svému rozhodování tyto informace a jedná se tedy o legitimní požadavek, kdy sdělení nenarušují advokátní povinnost mlčenlivosti.

Více se lze dočíst na: http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_1-2_2015_web.pdf, str. 90-91.

Mediace z pohledu odborníka

Upozorňuji Vás na velmi zajímavý a poučný článek o mediaci od předního českého odborníka na mediaci JUDr. Martina Svatoše, uveřejněného dne 17.12.2013 v Bulletinu advokacie.

Článek nabízí odpovědi na nejčastější dotazy a měl by se současně vypořádat s nejčastějšími mýty, které se za poměrně krátkou dobu existence této právní regulace vytvořily.

http://www.bulletin-advokacie.cz/myty-a-fakta-o-prvnim

Pražský právnický podzim 2013 -soudní a mimosoudní projednávání sporů

Dne 5.prosince 2013 se na půdě České advokátní komory v Praze uskutečnil kulatý stůl pod záštitou předsedy ČAK JUDr.Martina Vychopně zaměřený na soudní a mimosoudní projednávání sporů. V oblasti mediace zastávali diskutující odlišná stanoviska. Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr.Šárka Hájková i advokátka a zapsaná mediátorka JUDr.Martina Doležalová společně s advokátem JUDr.Bohuslavem Sedlatým viděli v nové zákonné úpravě značný přínos pro předcházení soudním sporů bez ohledu na skutečnost, že v praxi se u zapsaného mediátora ocitá jen nepatrné množství sporů. ( Bulletin advokacie 1-2/2014)

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Dne 1.ledna 2014 nabyl účinnosti Zákon o zvláštních řízeních soudních č.292/2013 Sb.

Zákon upravuje mj. řízení u soudu ve věcech manželských a partnerských a ve věcech péče soudu o nezletilé.

Upozorňuji vás na důležitá ustanovení zákona, týkající se využití mediace:

Dle § 9 soud vede účastníky k nalezení smírného řešení a za tím účelem je informuje o možnostech mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání.

Dle § 474 odst.1 soud v řízení péče o nezletilé za účelem ochrany zájmu dítěte vede rodiče k nalezení smírného řešení. Soud může rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie.

Zápis do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky

Oznamuji Vám, že jsem byla zapsána do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky a ode dne 19.11.2013 jsem oprávněna vykonávat činnost zapsaného mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, s rozsahem působnosti v celé České republice a zaměřením mediace na občanské spory, obchodní spory, pracovní spory, spory s veřejným prvkem a spotřebitelské spory.

Seznam mediátorů najdete na stránkách wwww.mediatori.justice.cz