Zapsaný mediátor vs. mediátor

Víte, jaký je rozdíl mezi zapsaným mediátorem a mediátorem?

Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedině zapsaný mediátor je oprávněn poskytovat služby mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb.,o mediaci.

Zapsaný mediátor musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu a musí úspěšně složit zkoušku mediátora před zkušební komisí jmenovanou ministrem spravedlnosti.

Pouze zapsaný mediátor je oprávněn stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace dle zákona č. 202/2012 Sb.,o mediaci a předložit ji soudu ke schválení ve smírčím řízení dle ustanovení § 67 občanského soudního řádu.

Pokud zapsaný mediátor zahájí mediaci podle zákona o mediaci, promlčecí doba a lhůta pro zánik práva po dobu mediace neběží, a to ohledně práv, která jsou předmětem mediace.

Není zkouška, jako zkouška…

K zápisu do seznamu mediátorů MS ČR nestačí doložit, že jste složili zkoušku u vzdělávací agentury, u Asociace mediátorů ČR nebo v rámci kurzu na Universitě Palackého v Olomouci.

Složení zkoušky mediátora

Dovoluji si Vám oznámit, že jsem dne 30.10.2013 úspěšně složila zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci, v nejbližší době budu zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky a budu oprávněna užívat označení „zapsaný mediátor“.

JUDr.Jitka Pásková

Osvědčení o vykonání zkoušky mediátora

Jaký je rozdíl mezi zapsaným mediátorem a mediátorem se dozvíte v mém dalším příspěvku zde.

KOMENTÁŘ: ZÁKON O MEDIACI

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v červnu 2013 novou publikaci Zákon o mediaci-komentář, jejímiž autory jsou JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Šárka Hájková, PhDr. Dana Potočková MDR a Mgr. Jan Štandera. Publikace komentuje zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. září 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. a objasňuje základní pojmy zákona včetně výkladu činnosti zapsaného mediátora v mediačním procesu, základních principů mediace i náležitostí mediační dohody.

Konference o mediaci

Ve dnech 27. – 28. 9.2013 se v Olomouci koná II. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru“, kterou pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a to pod záštitou ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové a s podporou partnerů konference.

Více o konferenci se dozvíte zde: http://www.mediaceolomouc.eu

Testové otázky mediace: Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zbývající část testových otázek

Dne 20.12.2012 Ministerstvo spravedlnosti České republiky zveřejnilo zbývající část testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora. Jedná se o již avizované otázky z oblasti mediace, komunikace, sociální psychologie a sociologie.

Součástí dokumentu jsou také použité právní předpisy a doporučená literatura. V každé otázce má uchazeč na výběr z pěti možných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Znění správných odpovědí není ze strany ministerstva spravedlnosti zveřejňováno a uchazeč si jej musí vyhledat sám.

Tyto otázky jsou volně dostupné na stránkách advokátních komory. Pro stažení použijte tento odkaz: Testové otázky

V případě, že si s otázkami „nevíte rady“, můžete využít nabízených kurzů mediace.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo znění testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora

Dne 13. 12. 2012 zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti oficiální znění testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora. Jednotlivé otázky jsou zařazeny do oblastí stanovených vyhláškou č. 277/2012, o zkouškách a odměně mediátora. Součástí dokumentu jsou také použité právní předpisy a doporučená literatura. V každé otázce má uchazeč na výběr z pěti možných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Znění správných odpovědí není ze strany ministerstva spravedlnosti zveřejňováno a uchazeč si jej musí vyhledat sám. Dodatečně dojde ze strany ministerstva spravedlnosti ke zveřejnění zbývající části otázek z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, oblasti mediačních technik a oblasti základů psychologie a sociologie.

Konkrétní testy pro jednotlivé termíny zkoušek budou sestavovány pouze ze zveřejněných otázek, a to tak, aby v testu byla zastoupena každá z uvedených oblastí a právní oblasti nepřevažovaly. Uchazeči bude na vykonání zkoušky udělen maximálně možný časový limit, tedy dvě hodiny. O termínu písemné části zkoušky informuje ministerstvo spravedlnosti uchazeče písemnou pozvánkou zaslanou nejpozději čtyři týdny před konáním zkoušky. V podrobnostech odkazujeme na znění zmiňované vyhlášky, jejíž znění je veřejně dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=277/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

Advokátní fórum o mediaci

Česká advokátní komora ve spolupráci se Saskou advokátní komorou, Bamberskou advokátní komorou a Slovenskou advokátní komorou

pořádají

ve dnech 23. – 24. listopadu 2012

ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM

Akce se bude konat Liberci, v Clarion Grandhotelu Zlatý lev.

Fórum bude věnované aplikaci směrnice 2008/52/EG v praxi a obecnou problematiku mediace. Přednášky budou tlumočeny do němčiny a češtiny, zúčastnit se tedy mohou nejen německy hovořící advokáti a advokátní koncipienti.

Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

Prováděcí vyhláška k zákonu o mediaci byla přijata dne 13. srpna 2012 a vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR pod č. 277/2012 Sb. a je účinná od 1. září 2012.

Touto vyhláškou se stanoví

a) náležitosti zkoušky mediátora,

b) náležitosti zkoušky z rodinné mediace,

c) náležitosti žádosti o vykonání zkoušky,

d) způsob provádění zkoušky,

e) způsob jmenování zkušebních komisařů,

f) výše odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem.

Úplný text vyhlášky najdete na adrese :

http://www.sbirka.com/POSL4TYD/NOVE/12-277.htm

Návrh vyhlášky k zákonu 202/2012 Sb., o mediaci

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje prováděcí vyhlášku k zákonu o mediaci, ve které stanoví náležitosti zkoušky mediátora a výši odměny mediátora v případě mediace nařízené soudem, která bude činit 400,-Kč za každou započatou hodinu.

Text vyhlášky je zveřejněn na stránkách http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf.
v následujícím znění : Celý příspěvek