Fáze mediačního procesu

A) PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Na základě oslovení zájemcem provede mediátor analýzu případu, zváží jeho vhodnost k mediaci. Pokud je případ vhodný k mediaci, mediátor následně vysloví souhlas se svým jmenováním a osloví druhou stranu sporu.

Dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o mediaci je před zahájením mediace mediátor povinen poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

B) ZAHÁJENÍ MEDIACE

Dle ustanovení § 4 zákona o mediaci je mediace zahájena uzavřením Smlouvy o provedení mediace.

Povinné náležitosti Smlouvy o provedení mediace :

a. označení stran konfliktu
b. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,
c. vymezení konfliktu, který je předmětem mediace
d. výše odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně
e. doba, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

C) SBĚR INFORMACÍ

Cílem třetí fáze je získat pro všechny zúčastněné maximum informací pro vzájemné porozumění. Cílem jednání není odhalit příčiny konfliktu a označit viníka.

Mediátor vede strany k nerušenému sdělení jejich vnímání konfliktní situace při využití odpovídajících mediačních technik :

· Získání důvěry obou stran, projevení empatie, důraz na řeč těla i oční kontakt
. Podpora otevřenosti stran a sdílení informací vhodně kladenými otevřenými otázkami
. Nekonfrontační jazyk
· Věnování pozornosti i neverbální komunikaci zúčastněných
· Získání informací nejen o okolnostech sporu, ale také o osobnostech zúčastněných, jejich společných zájmech a hodnotách

· fáze aktivního naslouchání
– povzbuzování
– objasňování
– parafrázování
– reflexe – zrcadlení pocitu
– shrnutí
– uznání

D) HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ A ALTERNATIV

Cílem je nalézt společné potřeby a zájmy zúčastněných stran.

· Podněcování k tvůrčímu a kooperativnímu přístupu účastníků
– Brainstorming (nekomentovat předložené nápady)
– Technika ‚Increase the Pie‘ vs. ‚Split the Pie‘

· Udržovat zaměření procesu na budoucnost příp. dlouhodobost vztahu stran
· Nalézání a stanovení hodnot a priorit

E) VYJEDNÁVÁNÍ

Cíl je předkládání a vysvětlení návrhů.

· Postup krok za krokem od jednoduchých sporných bodů ke složitějším
· Ujasnění konkrétních sporných bodů a stanovisek
· Vysvětlení navržených řešení
· Soupis možných řešení a identifikace těch nejvhodnějších pro zúčastněné strany
· Podněcovat generování dynamických řešení
· Zpochybňovat nepružná stanoviska

F) PŘIJETÍ DOHODY

Cílem je přijetí vzájemně akceptovatelná dohody zúčastněnými stranami.

· Rekapitulace porozumění
· Objasnění případných nejasností a rozptýlení pochybností, odstranění nejasností
· Sepsání dohody, která musí být :
– v souladu s právními předpisy
– Vyvážená
– splnitelná
– konkrétní
– dosažitelná
· Rekapitulace dohody a ověření její srozumitelnosti stranám

G) UKONČENÍ MEDIACE

Závěrečné slovo mediátora

· Poděkování stranám, ocenění účasti
· Stručná rekapitulace procesu a jeho zhodnocení
· Výrok o způsobu ukončení mediace:
– Dohoda byla dosažena
– Dohoda o odkladu nebo přerušení
– Dohoda o nedohodě

2 komentáře u “Fáze mediačního procesu

  1. Provozujeme čištění peří v pronajatých prostorách již 11 let, je možné využít mediaci v situaci kdy se s majitelem nedá domluvit na rozumné ceně nájmu na další rok? Děkuji.

    • Dobrý den paní Ivano,

      samozřejmě je možné použít mediaci k uzavření dohody stran i ve vašem případě. Je však potřeba, aby majitel byl ochoten se zúčastnit společné schůzky s mediátorem. Můžete mne případně kontaktovat. Určitě řešení nalezneme.

      JUDr. Jitka Pásková

Komentáře nejsou povoleny.