Seznam mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vede seznam mediátorů.

Podmínky zápisu dle § 16 Zákona o mediaci :

(1) Ministerstvo zapíše na žádost do seznamu fyzickou osobu, která

a) je způsobilá k právním úkonům,

b) je bezúhonná,

c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,

d) složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu2) a

e) nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4.

Seznam mediátorů advokátů vede rovněž Česká advokátní komora se sídlem v Praze.