Advokátní služby

Specializace advokátní kanceláře

Poskytuji právní poradenství zejména v oborech občanské a rodinné právo.

Zpracovávám žalobní návrhy včetně dohod stran a zastupuji klienty u jednání soudů všech stupňů i u jednání s protistranou.

RODINNÉ PRÁVO

– úprava péče o nezletilé děti
– výživné nezletilých a zletilých dětí
– schválení právních úkonů za nezletilé soudem
– výživné mezi manžely i rozvedenými manžely, nároky neprovdané matky
určení a popření otcovství
– rozvod manželství ( sporný a nesporný )
– vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení manželů včetně vyživovací povinnosti

OBČANSKÉ PRÁVO

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

– sepsání kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o služebnostech
– právní posouzení návrhů smluv
– právní problematika nemovitostí zatížených hypotékou či zástavním právem
– zastoupení v řízení před katastrálními úřady včetně sepsání návrhů na zápis v katastru nemovitostí
– vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, problematika společného užívání nemovitostí, nabývání nemovitostí na základě vydržení

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

– sepsání žalobních návrhů o zaplacení peněžitého plnění
( návrh na vydání platebního rozkazu a směnečného platebního rozkazu)
– sepsání žalobních návrhů o zahájení exekučního řízení

BYTOVÉ PRÁVO

– nájem a podnájem bytů
( zpracování listin – nájemní smlouva, smlouva o přechodu nájmu bytu na spolubydlící osoby, výpověď nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, sepsání žalobních návrhů včetně zastoupení u jednání soudu )

– vyhotovení smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek, o převodu členského podílu v družstvu,o převodu bytové jednotky z vlastnictví bytového družstva

– zastoupení v řízení před katastrálními úřady včetně sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

– právní problematika společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

– zastoupení v dědickém řízení
– právní poradenství ve věcech dědění ze zákona i ze závěti, listiny o vydědění a ochrany oprávněného dědice
– sepsání žalobních návrhů o určení dědického práva