Odměna mediátora

Odměna a náhrada nákladů mediátora je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb.

(1) Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

(2) Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem.

Smluvní odměna mediátora za každou započatou hodinu mediačního jednání je stanovena dle předmětu sporu takto:

– v občanskoprávních, obchodních a pracovněprávních sporech 2.000,-Kč
– v rodinných sporech 1.400,-Kč