Odměna mediátora

ODMĚNA MEDIÁTORA

Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech soudem nařízeného „prvního“ setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb. a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu tohoto setkání. Účastníci hradí tuto odměnu rovným dílem.

Výše smluvní odměny v případě zahájené mediace po uzavření smlouvy o provedení mediace je stanovena dle předmětu sporu následovně:

– rodinně-právní spor:

2.500,- Kč

– předmětem sporu je peněžité plnění:

do 1 mil. Kč: 3.000,- Kč
1-10 mil. Kč: 3.500,- Kč
10-100 mil. Kč: 4.000,- Kč
nad 100 mil. Kč: 4.500,- Kč

– předmětem sporu je nepeněžité plnění:

3.000,- Kč

a to za každou započatou hodinu mediačního jednání, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci opět rovným dílem.

Motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu je možnost vrácení 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto ustanovení upravuje institut vrácení soudního poplatku v případech, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem.