Odměna mediátora

ODMĚNA MEDIÁTORA

Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech soudem nařízeného prvního setkání s mediátorem, která je upravena v ustanoveních § 10 zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb., činí 400,- Kč za každou započatou hodinu tohoto setkání, přičemž strany sporu hradí tuto odměnu rovným dílem.

Pokud je zahájena samotná mediace na základě souhlasného stanoviska účastníků,je smluvní odměna mediátora za každou započatou hodinu mediace stanovena dle předmětu sporu:

– v případě rodinněprávního sporu ( péče o nezletilé, výživné apod.):

2.500,- Kč

– v případě občanskoprávního, obchodněprávního sporu, pracovně právního sporu ( vypořádání SJM, spory o peněžité i nepeněžité plnění, nároky ze smluv o dílo, náhrada škody, neplatnost výpovědi z pracovního poměru apod.) :

3.500,- Kč

Odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci rovným dílem.

Motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu je možnost vrácení 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto ustanovení upravuje institut vrácení soudního poplatku v případech, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem.