Mediátor

Mediátor je odborník na efektivní vyjednávání znalý komunikačních technik, který napomáhá stranám konfliktu dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení daného sporu.

Úkolem mediátora je řídit proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, které zohledňují zájmy obou, popř. všech stran, pokud jich je více.

Mediátor podporuje schopnosti účastníků urovnat konflikt vlastními silami, jeho úkolem není daný problém posuzovat či hodnotit, ani rozhodovat o konkrétní podobě jeho řešení.

Dle ustanovení § 8 odst. 1, 2 zákona o mediaci je mediátor povinen :

a)      provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí

b)      respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje i zájem dítěte,

c)       bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti,

d)      stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace, a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda uzavřena

e)      vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, kdy bylo stranám konfliktu doručeno prohlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo c),

f)       v případě nařízeného setkání vydat stranám konfliktu potvrzení o tom, že splnily uloženou povinnost setkat se s mediátorem,

g)      vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci,

h)      doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,

i)        soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora.

Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn. Za právní službu se nepovažuje vyjádření právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku.

Dle ustanovení § 14 Zákona o mediaci je oprávněna poskytovat služby mediátora pouze osoba zapsaná v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.