Zákon o mediaci a vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

Zákon o mediaci a vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

ZÁKON č.202/2012 Sb.
o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

ČÁST PRVNÍ
MEDIACE
HLAVA I
VÝKON MEDIACE
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace
prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“).
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho
nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci
mezi osobami na konfliktu zúčastněnými
(dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli
dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením
mediační dohody,
b) rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na
řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,
c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu
mediátorů (dále jen „seznam“),
d) členským státem členský stát Evropské unie, jiný
stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská
konfederace,
e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva
mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem
o provedení mediace,
f) mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu
uzavřená v rámci mediace a upravující mezi
nimi práva a povinnosti.
§ 3
Základní ustanovení
(1) Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv,
která jsou předmětem mediace, účinky zahájení mediace
trvají. Strana konfliktu, která svoje práva převedla,
je povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu
bez zbytečného odkladu oznámit.
(2) Dojde-li v průběhu mediace k pozastavení
oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora
nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu, účinky zahájení
mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví,
nejdéle však po dobu 3 měsíců. Ten, komu bylo
pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora
nebo kdo byl vyškrtnut ze seznamu, je povinen
o tom strany konfliktu neprodleně informovat.
(3) Za obsah mediační dohody jsou odpovědné
pouze strany konfliktu.
(4) Před zahájením mediace je mediátor povinen
poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci,
o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení
mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci
kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou
mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen
strany konfliktu výslovně poučit o tom, že zahájením
mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se
ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou
a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné
pouze strany konfliktu.
§ 4
Zahájení mediace
(1) Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení
mediace.
(2) Smlouva o provedení mediace musí obsahovat
alespoň
a) označení stran konfliktu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa
podnikání mediátora,
c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,
Strana 2850 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci
nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání
o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude
provedena bezplatně,
e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání
o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.
§ 5
Odmítnutí mediace
(1) Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení
mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci,
ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod
pochybovat o jeho nepodjatosti.
(2) Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy
o provedení mediace, jestliže je narušena nezbytná důvěra
mezi ním a některou ze stran konfliktu.
§ 6
Ukončení mediace
(1) Mediátor již zahájenou mediaci ukončí, jestliže
a) vznikne podle § 5 odst. 1 důvod pochybovat o jeho
nepodjatosti, nebo
b) se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než
1 rok.
(2) Mediátor může již zahájenou mediaci ukončit
z důvodu uvedeného v § 5 odst. 2, nebo pokud některá
ze stran konfliktu nesložila sjednanou zálohu.
(3) Mediace končí
a) uzavřením mediační dohody,
b) doručením písemného prohlášení mediátora všem
stranám konfliktu, že mediace je ukončena z některého
důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 2,
c) okamžikem, kdy je mediátorem doručeno ostatním
stranám konfliktu písemné prohlášení jedné
ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,
d) souhlasným písemným prohlášením všech stran
konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem,
e) uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení
mediace,
f) pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora
nebo vyškrtnutím mediátora ze seznamu,
g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem
jedné ze stran konfliktu, nebo
h) smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za
mrtvého.
§ 7
Mediační dohoda
Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu.
Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů stran
konfliktu také datum jejího uzavření, doplněné mediátorem,
a jeho podpis, kterým se stvrzuje, že mediační
dohoda byla uzavřena v rámci mediace.
§ 8
Výkon činnosti mediátora
(1) Mediátor je povinen
a) provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně
a s náležitou odbornou péčí,
b) respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky
pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení
řešení, které zohledňuje zájmy obou stran
a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně
týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje
zejména zájem dítěte,
c) bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu
o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem
na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu
nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat
o jeho nepodjatosti,
d) stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která
byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace,
a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda uzavřena,
e) vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení
o tom, kdy bylo stranám konfliktu doručeno prohlášení
podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo c),
f) v případě nařízeného setkání vydat stranám konfliktu
potvrzení o tom, že splnily uloženou povinnost
setkat se s mediátorem,
g) vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na
požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační
dohodu a v jaké věci,
h) doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení
jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude
nadále pokračovat,
i) soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné
znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora.
(2) Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém
vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě
Částka 70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2851
mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního
předpisu, i když je jinak k jejich poskytování
oprávněn. Za právní službu se nepovažuje vyjádření
právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc
stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku.
(3) Mediátor je oprávněn provádět mediaci nebo
obdobnou činnost pouze za podmínek stanovených
tímto zákonem.
§ 9
Povinnost mlčenlivosti mediátora
(1) Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti
s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze
seznamu. To platí i v případě, že nebyla uzavřena
smlouva o provedení mediace.
(2) Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora
zprostit pouze všechny strany konfliktu. Smrtí, prohlášením
za mrtvého nebo zánikem některé ze stran konfliktu
přechází právo zprostit mediátora mlčenlivosti na
jejího právního nástupce.
(3) Povinností mlčenlivosti není mediátor vázán
v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo
jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor
plynoucí z výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou
konfliktu anebo jejím právním nástupcem a dále
v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu
dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení.
(4) Povinnost mlčenlivosti mediátora se vztahuje
obdobně též na osoby, které se s mediátorem podílejí
na zajištění přípravy a průběhu mediace.
(5) Ten, kdo je mediátorem podle právních předpisů
jiného členského státu, nesmí být nucen porušit
povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je mu uložena
právními předpisy jiného členského státu, na jejichž
základě poskytuje své služby.
§ 10
Odměna a náhrada nákladů mediátora
(1) Mediátor má právo na sjednanou odměnu za
provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových
výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje,
poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Mediátor
může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na
odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných
hotových výdajů.
(2) Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno
jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu
mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných
hotových výdajů rovným dílem.
(3) Nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání
s mediátorem a nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem
jinak, náleží mediátorovi odměna stanovená
prováděcím právním předpisem. Tuto odměnu hradí
strany konfliktu rovným dílem.
(4) Je-li mediátor plátcem daně z přidané hodnoty,
náleží mu k odměně za provedenou mediaci a k náhradě
hotových výdajů také náhrada za daň z přidané hodnoty,
kterou je mediátor povinen z odměny a náhrady
hotových výdajů odvést.
§ 11
Označení mediátora
Mediátor je povinen při výkonu činnosti mediátora
používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná
mediátorka“. Označení „zapsaný mediátor“
nebo „zapsaná mediátorka“, ani od nich odvozené
tvary slov, není oprávněna používat jiná osoba.
§ 12
Doručování
Povinnost mediátora nebo stran konfliktu doručit
si mezi sebou písemnost podle tohoto zákona je splněna,
pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou
ve smlouvě o provedení mediace nebo na adresu,
a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí
strany konfliktu mediátorovi. Písemnost se považuje za
doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodu
okolností na své straně nedozvěděl.
HLAVA II
ORGANIZACE MEDIACE
§ 13
Dohled nad činností mediátora
Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)
vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled
nad dodržováním povinností stanovených mediá-
Strana 2852 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
1) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
torovi tímto zákonem; to neplatí, je-li mediátorem advokát.
§ 14
Oprávnění vykonávat činnost mediátora
Poskytovat služby mediátora je oprávněna pouze
osoba zapsaná v seznamu, pokud jí nebylo oprávnění
k výkonu činnosti mediátora pozastaveno, nestanoví-li
tento zákon jinak.
§ 15
Seznam
(1) Seznam je informačním systémem veřejné
správy, který spravuje ministerstvo.
(2) Do seznamu se u každé osoby zapisují údaje,
které žadatel uvedl a řádně doložil podle § 17 nebo § 19
v žádosti o zápis do seznamu, a jejich případné změny
podle § 18. Dále se zapisuje
a) identifikační číslo osoby přidělené správcem základního
registru osob,
b) datum zápisu do seznamu,
c) datum pozastavení nebo zániku pozastavení
oprávnění k výkonu činnosti mediátora,
d) datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.
(3) Údaje v seznamu jsou veřejné, s výjimkou
údajů o datu narození a adrese místa trvalého pobytu.
Ministerstvo veřejné údaje zveřejňuje na svých internetových
stránkách.
§ 16
Podmínky zápisu
(1) Ministerstvo zapíše na žádost do seznamu fyzickou
osobu, která
a) je způsobilá k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském
nebo v navazujícím magisterském studijním programu
v České republice, nebo získala obdobné
vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána,
uznání takového vzdělání stanoví, anebo
které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního
předpisu,
d) složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána
kvalifikace podle jiného právního předpisu2) a
e) nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti
vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22
odst. 4.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
a) úmyslný trestný čin, nebo
b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem
činnosti mediátora.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si
ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.
(4) Za účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel,
který je občanem jiného členského státu nebo
fyzickou osobou uvedenou v jiném právním předpisu2),
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad
vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem
tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu;
je-li členským státem posledního pobytu Česká republika,
postupuje se podle odstavce 3. Nevydává-li tento
stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti.
Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
(5) Za účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel,
který je občanem jiného než členského státu, výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží
žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce.
§ 17
Žádost o zápis
(1) V žádosti o zápis do seznamu žadatel uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu a adresu místa
podnikání,
b) identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno,
c) adresu pro doručování písemností na území České
republiky, pokud je odlišná od adresy místa trvaČástka
70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2853
2) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.
lého pobytu nebo od adresy místa podnikání, popřípadě
elektronickou adresu pro doručování písemností,
d) další kontaktní údaje, zejména telefon, fax, elektronickou
adresu, adresu dalšího místa výkonu činnosti
odlišnou od adresy místa podnikání a údaje
o dalším dosaženém vzdělání, pokud je žadatel
žádá uvést v seznamu,
e) zda žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou
mediaci,
f) jazyk, ve kterém se mediace poskytuje.
(2) K žádosti o zápis do seznamu se připojí
a) ověřená kopie dokladu prokazujícího splnění podmínky
vzdělání podle § 16 odst. 1 písm. c),
b) ověřená kopie dokumentu podle § 16 odst. 4 nebo
5, jedná-li se o žadatele podle těchto ustanovení,
c) kopie osvědčení o složení zkoušky mediátora ne
starší než 3 roky, nebo ověřená kopie rozhodnutí
o uznání kvalifikace podle jiného právního předpisu2),
d) kopie osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace
ne starší než 3 roky, nebo ověřená kopie
rozhodnutí o uznání kvalifikace podle jiného právního
předpisu2), pokud žadatel žádá uvést v seznamu
zaměření na rodinnou mediaci,
e) ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém
vzdělání.
(3) Mediátor je jako adresu místa podnikání povinen
uvést místo, kde bude svou činnost skutečně a převážně
vykonávat.
§ 18
Změny zapsaných údajů
(1) Mediátor je povinen oznámit ministerstvu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, změny
údajů uvedených v § 17 odst. 1 písm. a). Ministerstvo
neprodleně zapíše tyto změny do seznamu.
(2) Na žádost mediátora ministerstvo do seznamu
neprodleně zapíše údaje uvedené v § 17 odst. 1 písm. c)
až f) nebo je vymaže nebo provede jejich změny. Žádá-
-li mediátor o zápis zaměření na rodinnou mediaci nebo
údaje o dalším dosaženém vzdělání nebo jeho změnu,
platí § 17 odst. 2 písm. d) a e) obdobně.
§ 19
Hostující mediátor
(1) Činnost mediátora může v České republice vykonávat
dočasně nebo příležitostně jako hostující mediátor
za podmínek stanovených tímto zákonem též
státní příslušník jiného členského státu nebo fyzická
osoba uvedená v jiném právním předpisu2).
(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše
do seznamu jako hostujícího mediátora toho, kdo předloží
ověřenou kopii dokladu potvrzujícího, že je osobou
uvedenou v odstavci 1 a že v souladu s právními
předpisy jiného členského státu vykonává činnost srovnatelnou
s činností mediátora, a dále čestné prohlášení,
že mu oprávnění k výkonu této činnosti v členském
státě nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno. Pro
účely zápisu do seznamu uvede tato osoba náležitosti
podle § 17 odst. 1 a údaj, že žádá o zápis jako hostující
mediátor.
(3) Činnost hostujícího mediátora na území České
republiky se řídí právním řádem České republiky.
Hostující mediátor je oprávněn poskytovat na území
České republiky služby mediátora podle tohoto zákona
od okamžiku, kdy ministerstvu předloží doklady
a uvede náležitosti stanovené v odstavci 2.
§ 20
(1) Žádost o zápis včetně zápisu hostujícího mediátora
nebo o provedení změn se podává a změna zapsaných
údajů podle § 18 odst. 1 se oznamuje prostřednictvím
formulářů, které ministerstvo zveřejní na svých
internetových stránkách.
(2) Ministerstvo vydá mediátorovi bez zbytečného
odkladu potvrzení o zápisu do seznamu, které
obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení mediátora,
datum jeho narození, adresu místa podnikání a datum
zápisu do seznamu.
§ 21
Pozastavení oprávnění
(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora se pozastaví
a) dnem, který mediátor uvede v žádosti o pozastavení
oprávnění k výkonu činnosti mediátora, nejdříve
však dnem zápisu pozastavení do seznamu,
nebo
b) dnem, kdy bylo do seznamu zapsáno pozastavení
Strana 2854 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
uložené kárným opatřením podle zákona o advokacii.
(2) Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora
podle odstavce 1 písm. a) zaniká dnem, kdy
mediátor, kterému bylo oprávnění k výkonu činnosti
mediátora pozastaveno, podá žádost o obnovení tohoto
oprávnění.
(3) Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora
podle odstavce 1 písm. b) zaniká dnem, kdy
uplynula doba, po kterou byl výkon této činnosti pozastaven.
§ 22
Zánik oprávnění
(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora zaniká
a ministerstvo vyškrtne mediátora ze seznamu,
jestliže mediátor
a) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
b) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo
jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena,
a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům
zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost
k právním úkonům omezena, nebo
c) přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle
§ 16 odst. 2; to neplatí, jedná-li se o hostujícího
mediátora.
(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora
ze seznamu, jestliže
a) mediátor, kterému bylo oprávnění k výkonu činnosti
mediátora pozastaveno podle § 21 odst. 1
písm. a), nepodá žádost o obnovení oprávnění do
5 let od pozastavení oprávnění k výkonu činnosti
mediátora,
b) mediátor podal ministerstvu žádost o vyškrtnutí ze
seznamu; mediátor se ze seznamu vyškrtne k poslednímu
dni kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla žádost doručena,
c) hostujícímu mediátorovi bylo jiným členským státem
odejmuto oprávnění vykonávat činnost srovnatelnou
s činností mediátora; hostující mediátor
se ze seznamu vyškrtne ke dni právní moci tohoto
rozhodnutí, nebo
d) byl do seznamu zapsán, ačkoliv nesplňoval některou
z podmínek pro zápis do seznamu.
(3) Mediátor je povinen ministerstvu oznámit
skutečnosti, které jsou důvodem k jeho vyškrtnutí ze
seznamu podle odstavce 2 písm. c) a d), a to nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.
(4) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora
ze seznamu, jestliže mediátor závažným způsobem
nebo opakovaně i přes písemné upozornění ministerstva
porušil povinnosti mediátora stanovené tímto zákonem.
§ 23
Zkouška mediátora
(1) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení
žádosti vykonat zkoušku mediátora každému žadateli,
který uhradí poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora
ve výši 5 000 Kč; to neplatí, je-li žadatel advokátem.
(2) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení
žádosti vykonat zkoušku z rodinné mediace osobě,
která úspěšně složila zkoušku mediátora a uhradila poplatek
za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve
výši 5 000 Kč.
(3) Ten, kdo při zkoušce mediátora nebo při
zkoušce z rodinné mediace neuspěl, může do 30 dnů
ode dne jejího konání požádat ministerstvo, aby mu
umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování
příslušné zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců
ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl, a po
uhrazení dalšího poplatku za připuštění ke zkoušce
mediátora ve výši 5 000 Kč nebo po uhrazení dalšího
poplatku za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace
ve výši 5 000 Kč; zkoušky lze opakovat pouze dvakrát.
(4) Ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl a nepodal
ve lhůtě podle odstavce 3 žádost o její opakování,
nebo ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl ani při
jejím druhém opakování, může podat novou žádost
o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání
zkoušky, při které naposledy neuspěl.
(5) Žádost o vykonání zkoušky se podává prostřednictvím
formuláře, který ministerstvo zveřejní na
svých internetových stránkách.
(6) Pro žadatele, kteří jsou advokáty, zajišťuje
zkoušky mediátora Česká advokátní komora podle zákona
o advokacii.
(7) Obsahem zkoušek je ověření odborných znalostí
a dovedností potřebných pro výkon činnosti mediátora,
a to z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního
řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy,
mediačních technik, základních lidských práv a svobod,
Částka 70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2855
občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného
práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského
práva procesního a základů psychologie a sociologie.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace,
včetně náležitostí žádosti o vykonání zkoušky, způsobu
jmenování zkušebních komisařů a způsobu provádění
zkoušek.
§ 24
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a) zajišťuje zkoušky mediátorů,
b) vede seznam,
c) zapisuje žadatele do seznamu, pozastavuje oprávnění
k výkonu činnosti mediátora a vyškrtává mediátory
ze seznamu,
d) vydává mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu,
e) zapisuje údaje a změny údajů do seznamu,
f) vykonává dohled nad činností mediátorů podle
§ 13,
g) zveřejňuje formuláře pro žádost o zápis nebo
o provedení změn v seznamu, pro oznámení změn
v seznamu a pro žádost o vykonání zkoušky,
h) zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího
mediátora a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní
povahy s příslušnými orgány jiných členských
států.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 10
odst. 3 a § 23 odst. 8.
HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 11 použije označení „zapsaný mediátor“,
„zapsaná mediátorka“ nebo z nich odvozené
tvary slov, přestože není zapsána v seznamu,
b) jako osoba, která se podílí na zajištění přípravy
a průběhu mediace, poruší povinnost mlčenlivosti
podle § 9 odst. 4, nebo
c) neoznámí stranám konfliktu, že byla vyškrtnuta ze
seznamu podle § 3 odst. 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
do 100 000 Kč.
§ 26
Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 použije
označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“
nebo z nich odvozené tvary slov, přestože není
zapsána v seznamu.
(2) Mediátor se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1,
b) bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu
o skutečnostech podle § 8 odst. 1 písm. c),
c) nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle
§ 8 odst. 1 písm. d),
d) nevydá stranám konfliktu na požádání potvrzení
podle § 8 odst. 1 písm. e),
e) nevydá stranám konfliktu potvrzení podle § 8
odst. 1 písm. f),
f) nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na
požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. g),
g) nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení
podle § 8 odst. 1 písm. h),
h) v rozporu s § 8 odst. 2 poskytne právní služby
ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci
nebo činil kroky k přípravě mediace,
i) provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu
s § 8 odst. 3,
j) neoznámí stranám konfliktu, že mu bylo pozastaveno
oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle
§ 3 odst. 2,
k) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 18
odst. 1, nebo
l) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 22
odst. 3.
(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. e)
až h) a k) až l) se uloží pokuta do 50 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo podle
odstavce 2 písm. a) až d), i) a j) se uloží pokuta do
100 000 Kč.
§ 27
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
Strana 2856 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(6) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný
za správní delikty podle tohoto zákona.
HLAVA IV
VZTAH K PRÁVU EVROPSKÉ UNIE
§ 28
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie3).
§ 29
Promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva neběží
ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě,
že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních
předpisů tohoto členského státu.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
§ 30
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/
/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001
Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001
Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/
/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/
/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/
/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
Částka 70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2857
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských
a obchodních věcech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 48/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/
/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 67 se dosavadní text označuje jako odstavec
1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační
dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do
30 dnů od zahájení smírčího řízení.“.
2. V § 99 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-
-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní předseda
senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace
podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství
podle zákona o sociálních službách.“.
3. V § 100 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu
účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným
mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin
a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.
Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou
na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného
ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců
soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit
po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b.“.
4. V § 110 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.
5. V § 111 odstavec 3 zní:
„(3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje
v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců.
S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh,
jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě,
že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat
v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na
pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví.“.
6. V § 114a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) účastníky řízení upozorní na možnost využití mediace
podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství
podle zákona o sociálních službách, je-li
to vhodné;“.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c)
až f).
7. V § 114c odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem
podle § 100 odst. 3, je-li to účelné
a vhodné,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
8. V § 137 odst. 1 se slova „a odměna za zastupování“
nahrazují slovy „ , odměna za zastupování a odměna
pro mediátora podle zákona o mediaci za první
setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100
odst. 3“.
9. V § 140 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Bylo-li nařízeno první setkání s mediátorem
podle § 100 odst. 3 nebo § 114c odst. 3 písm. d), platí
odměnu za účastníka osvobozeného od soudních poplatků
stát; při určení odměny za zastupování se postupuje
podle ustanovení zvláštního právního předpisu
a náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny
podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem57d).“.
10. V § 150 se za slova „zvláštního zřetele“ vkládají
slova „ , nebo odmítne-li se účastník bez vážného
důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného
soudem“.
11. V § 202 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle
§ 100 odst. 3.“.
12. V § 270 odst. 3 se slova „nákladů mimosoudního
smírčího nebo mediačního jednání, rodinné nebo
jiné vhodné terapie, které“ nahrazují slovy „odměny
mediátora za první setkání, kterou“.
13. V § 273 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí
nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých
dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi
anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první
setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,“.
§ 31
Přechodné ustanovení
Pokud soud v řízení zahájeném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona uložil účastníkům řízení účast
na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání
Strana 2858 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
nebo rodinné terapii, nebo za účelem účasti na takovém
jednání přerušil řízení, postupuje v těchto věcech podle
zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna občanského zákoníku
§ 32
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona
č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/
/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990
Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona
č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995, zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996
Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/
/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000
Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona
č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/
/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona
č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 215/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona
č. 132/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 112 se za slova „řádně pokračuje“ vkládají
slova „nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace
podle zákona o mediaci“, za slova „promlčecí doba“ se
vkládá slovo „neběží“ a slovo „neběží“ se nahrazuje
slovy „nebo od tohoto zahájení po dobu mediace“.
2. V § 583 se dosavadní text označuje jako odstavec
1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Doba stanovená k uplatnění práva podle odstavce
1 neběží, pokud ohledně něj probíhá mediace
podle zákona o mediaci.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna obchodního zákoníku
§ 33
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/
/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007
Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/
/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:
1. Za § 404 se vkládá nový § 404a, který zní:
㤠404a
Promlčecí doba přestává běžet, jestliže je zahájena
mediace podle zákona o mediaci.“.
2. V § 406 odst. 1 se za slova „proti jednomu
spoludlužníku“ vkládají slova „nebo mediace zahájená
s jedním spoludlužníkem“, slovo „uplatněného“ se nahrazuje
slovem „projednávaného“ a za slova „zahájeném
řízení“ se vkládají slova „nebo zahájené mediaci“.
Částka 70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2859
3. V § 406 odst. 2 se za slova „třetí osobou“ vkládají
slova „nebo je-li mezi věřitelem a třetí osobou zahájena
mediace“ a na konci textu věty první se doplňují
slova „nebo že byla zahájena mediace s touto třetí osobou“.
4. V § 406 odst. 3 se slova „řízení uvedené“ nahrazují
slovy „soudní řízení, rozhodčí řízení nebo mediace
uvedená“ a na konci textu věty první se doplňují
slova „nebo mediace“.
5. V § 408 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Do
lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou
se vede mediace podle zákona o mediaci.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna notářského řádu
§ 34
V § 5 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 7/2009 Sb.,
se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a činnost
zapsaného mediátora podle zákona o mediaci“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o advokacii
§ 35
V zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/
/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004
Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/
/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 214/2011 Sb., se za část šestou vkládá
nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST SEDMÁ
ČINNOST KOMORY V OBLASTI MEDIACE
§ 49a
(1) Komora zajišťuje vzdělávání advokátů v oblasti
mediace a zajišťuje pro ně zkoušky mediátorů podle
zákona o mediaci.
(2) Není-li dále uvedeno jinak, použijí se pro obsah
zkoušky a její náležitosti obdobně ustanovení zákona
o mediaci.
(3) Komora umožní do 6 měsíců od doručení žádosti
vykonat po uhrazení poplatku ve výši 5 000 Kč
zkoušku mediátora každému advokátovi; pokud advokát
požaduje vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace,
činí poplatek 10 000 Kč. Poplatek je příjmem
Komory.
(4) Na základě žádosti lze zkoušku mediátora vykonat
v rámci advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti
nebo uznávací zkoušky; poplatek za vykonání takovéto
zkoušky se zvyšuje o 5 000 Kč. Pokud uchazeč
požaduje vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace,
zvyšuje se poplatek o dalších 5 000 Kč.
(5) Advokát, který byl zapsán do seznamu mediátorů,
je povinen tuto skutečnost oznámit do 1 týdne
Komoře; Komora tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
zaznamená do seznamu advokátů nebo seznamu
evropských advokátů. Na žádost advokáta, který byl
zapsán do seznamu mediátorů, zaznamená Komora
v seznamu advokátů nebo seznamu evropských advokátů
jeho zaměření v oblasti mediace.
§ 49b
(1) Zapsaný mediátor, který je advokátem, a hostující
mediátor, který je evropským advokátem, jsou
kárně odpovědní za kárné provinění.
(2) Kárným proviněním podle odstavce 1 je závažné
nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených
mediátorovi zákonem o mediaci.
(3) Zapsanému mediátorovi, který je advokátem,
lze za kárné provinění uložit
a) napomenutí,
b) veřejné napomenutí,
c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční
mzdy stanovené jiným právním předpisem, nebo
d) dočasný zákaz poskytování služeb mediátora uložený
na dobu 6 měsíců až 5 let.
(4) Hostujícímu mediátorovi, který je evropským
advokátem podle jiného právního předpisu, lze za
kárné provinění uložit
a) napomenutí,
b) veřejné napomenutí, nebo
Strana 2860 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70
c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční
mzdy stanovené jiným právním předpisem.
(5) O uložení kárného opatření podle odstavce 3
písm. d) je Komora povinna bezodkladně informovat
Ministerstvo spravedlnosti.
(6) Pro kárné řízení se přiměřeně použijí ustanovení
tohoto zákona upravující kárnou odpovědnost advokáta.“.
Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části
osmá a devátá.
ČÁST SEDMÁ
Změna živnostenského zákona
§ 36
V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb.,
zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona
č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/
/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb.,
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 162/
/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/
/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 357/
/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
§ 37
V položce 9 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995
Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 217/2009 Sb. a zákona č. 218/2011 Sb., se
za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:
„2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle
zákona o mediaci7) se vybere poplatek podle bodu
1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je
předmětem mediační dohody.
7) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 38
V položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006
Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb.,
se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu
mediátorů Kč 5 000“.
ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
§ 39
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Částka 70 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Strana 2861

VYHLÁŠKA č.277/2012 Sb.
o zkouškách a odměně mediátora
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 24
odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně
některých zákonů (zákon o mediaci), k provedení § 10
odst. 3 a § 23 odst. 8 zákona o mediaci:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) náležitosti zkoušky mediátora,
b) náležitosti zkoušky z rodinné mediace,
c) náležitosti žádosti o vykonání zkoušky,
d) způsob provádění zkoušky,
e) způsob jmenování zkušebních komisařů,
f) výše odměny mediátora za první setkání s mediátorem
nařízené soudem.
§ 2
Náležitosti zkoušky
(1) Zkouška mediátora sestává z písemné a ústní
části; zkouška z rodinné mediace sestává pouze z ústní
části.
(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí
uchazeče potřebných k výkonu činnosti mediátora
zjišťují znalosti z oblasti
a) mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení
sporů, včetně příslušné právní úpravy,
b) mediačních technik,
c) základních lidských práv a svobod,
d) občanského, obchodního a pracovního práva,
e) rodinného práva,
f) práva na ochranu spotřebitele,
g) občanského práva procesního,
h) základů psychologie a sociologie.
§ 3
Žádost o vykonání zkoušky
(1) V žádosti o vykonání zkoušky uchazeč uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu,
d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná
od adresy místa trvalého pobytu, popřípadě
elektronickou adresu pro doručování písemností,
e) druh zkoušky, kterou požaduje vykonat,
f) datum a podpis.
(2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí
a) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem
o mediaci,
b) informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném
školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace,
c) kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském
vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském
studijním programu, nebo potvrzení
o studiu na vysoké škole v magisterském nebo
v navazujícím magisterském studijním programu,
d) v případě žádosti o vykonání pouze zkoušky z rodinné
mediace ověřenou kopii osvědčení o vykonání
zkoušky mediátora.
(3) K žádosti o opakování zkoušky a k žádosti
o stanovení jiného nebo dalšího termínu uchazeč připojí
doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem
o mediaci.
(4) K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí některý
z dokladů stanovených v odstavci 2 písm. a), d) a odstavci
3, se nepřihlíží.
(5) Ministerstvo může výjimečně, není-li z organizačních
důvodů možné učinit součástí ústní části
zkoušky prezentaci mediačních dovedností formou
simulovaného mediačního jednání podle § 8 odst. 4,
uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní
části zkoušky vyzvat, aby do 5 kalendářních dnů přede
dnem konání ústní části zkoušky předložil nesestříhanou
videonahrávku na datovém nosiči obsahující
modelovou mediační situaci bez úvodního slova mediátora,
trvající nejméně 1 a nejvíce 2 hodiny.
Strana 3588 Sbírka zákonů č. 277 / 2012 Částka 96
§ 4
(1) Žádost o vykonání zkoušky může vzít uchazeč
zpět nejpozději před zahájením zkoušky.
(2) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání
zkoušky zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce se
nevrací.
§ 5
Pozvánka na zkoušku
(1) Pozvánku na zkoušku mediátora s uvedením
termínu, času a místa konání písemné části zkoušky
zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede
dnem konání písemné části zkoušky. O termínu, čase
a místě konání ústní části zkoušky mediátora informuje
ministerstvo uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem
konání ústní části zkoušky mediátora, a to na svých
internetových stránkách, popřípadě dopisem zaslaným
uchazeči.
(2) Pozvánku na zkoušku z rodinné mediace, na
zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování
zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle
§ 11 s uvedením termínu, času a místa konání
zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny
přede dnem konání zkoušky.
(3) Pokud uchazeč současně se žádostí o vykonání
zkoušky mediátora podal žádost o vykonání zkoušky
z rodinné mediace a při zkoušce mediátora uspěl,
umožní mu ministerstvo zkoušku z rodinné mediace
vykonat nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání
osvědčení o vykonání zkoušky mediátora podle § 14.
§ 6
Společná ustanovení
pro písemnou a ústní část zkoušky
(1) Zkouška se koná v českém jazyce.
(2) Před zahájením každé části zkoušky prokazuje
uchazeč svoji totožnost.
(3) Pokud uchazeč v průběhu písemné nebo ústní
části zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm
neuspěl.
(4) Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat
samostatně. Uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil
svoji povinnost pracovat samostatně, nebo závažně
rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen.
Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se
stupněm neuspěl.
§ 7
Písemná část zkoušky mediátora
(1) Písemná část zkoušky mediátora se koná formou
testu a je neveřejná.
(2) Písemná část zkoušky mediátora trvá nejdéle
2 hodiny. Po uplynutí této doby je uchazeč povinen
písemnou práci odevzdat.
(3) Zkušební otázky schvaluje ministerstvo. Zkušební
otázky jsou stejné jak u zkoušky mediátora zajišťované
ministerstvem, tak u zkoušky mediátora zajišťované
Českou advokátní komorou podle zákona
o advokacii.
(4) Podmínkou úspěšného vykonání písemné části
zkoušky mediátora je uvedení správné odpovědi na
alespoň 75 % otázek.
(5) O výsledku písemné části zkoušky mediátora
rozhodne zaměstnanec ministerstva. Výsledek písemné
části zkoušky mediátora oznámí ministerstvo uchazeči
na svých internetových stránkách, popřípadě dopisem
zaslaným uchazeči.
§ 8
Ústní část zkoušky
(1) Ústní část zkoušky je veřejná a trvá nejdéle
2 hodiny.
(2) Ústní část zkoušky mediátora se koná nejpozději
do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky
mediátora a může ji vykonat pouze uchazeč, který
úspěšně vykonal písemnou část zkoušky mediátora.
(3) Ústní část zkoušky sestává z praktické demonstrace
mediačních dovedností, a to zejména v oblasti
osobní interakce, způsobu vystupování, usnadňování
vyjadřování, analýzy konfliktu, vedení vyjednávání,
etického chování, komunikace, projevování empatie,
aktivního naslouchání a strategické intervence.
(4) Součástí ústní části zkoušky je prezentace mediačních
dovedností formou simulovaného mediačního
jednání, výjimečně formou videonahrávky modelové
mediační situace, k jejímuž předložení byl uchazeč vyzván
podle § 3 odst. 5.
(5) Při zkoušce z rodinné mediace se prověřují zejména
mediační schopnosti a dovednosti potřebné pro
řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, dále
znalosti rodinného práva, úpravy majetkových práv,
znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího
násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace. Součástí
Částka 96 Sbírka zákonů č. 277 / 2012 Strana 3589
zkoušky z rodinné mediace je prezentace mediačních
dovedností formou simulovaného mediačního jednání
zaměřeného na vztahy vyplývající z rodinných konfliktů.
(6) Podmínkou úspěšného vykonání ústní části
zkoušky je celkové vyhodnocení znalostí a mediačních
dovedností uchazeče na alespoň 75 %.
(7) Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní
části zkoušky na základě neveřejné porady bezprostředně
po skončení ústní části zkoušky uchazeče.
§ 9
Zkušební komise
(1) Zkušební komisaře jmenuje a odvolává ministr
spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a odborníků
na mediaci, a to jak pro zkoušky zajišťované ministerstvem,
tak pro zkoušky zajišťované Českou advokátní
komorou podle zákona o advokacii. Zkušební
komisaři musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu.
(2) Zkušební komise pro ústní část zkoušky je
tříčlenná a uchazeč se její složení dozví až bezprostředně
před konáním ústní části zkoušky. Členy
zkušební komise vybere ministerstvo z řad zkušebních
komisařů jmenovaných ministrem spravedlnosti, a to
jak pro zkoušky zajišťované ministerstvem, tak pro
zkoušky zajišťované Českou advokátní komorou podle
zákona o advokacii.
(3) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti
všech svých členů.
(4) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů svých členů.
(5) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává
ministr spravedlnosti. Předseda zkušební komise řídí
průběh ústní části zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.
§ 10
Podjatost členů zkušební komise
(1) Členové zkušební komise jsou povinni sdělit
ministerstvu nejpozději před konáním ústní části
zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem
o nestrannosti členů zkušební komise ve vztahu
k uchazeči.
(2) Před konáním ústní části zkoušky má uchazeč
právo namítnout podjatost kteréhokoli člena zkušební
komise. O tom musí být předsedou zkušební komise
poučen. Uchazeč, který vznesl námitku podjatosti,
ústní část zkoušky v původním termínu nekoná.
(3) Vznesenou námitku podjatosti je uchazeč povinen
zaslat písemně ministerstvu nejpozději do 5 pracovních
dní ode dne, kdy měl konat ústní část zkoušky.
V námitce podjatosti musí být uvedeno, proti kterému
členu zkušební komise směřuje, v čem je spatřován důvod
pochybnosti o jeho nepodjatosti a jakými důkazy
může být prokázán.
(4) Námitku podjatosti posoudí ministerstvo do
10 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Není-li námitka
podjatosti zjevně bezdůvodně vznesená a byla-li
ministerstvu zaslána včas, ministerstvo umožní uchazeči
vykonání ústní části zkoušky v nejbližším termínu;
jinak se uchazeč hodnotí stupněm neuspěl. O způsobu
vyřízení námitky podjatosti ministerstvo uchazeče vyrozumí
bez zbytečného odkladu.
§ 11
Neúčast na zkoušce
(1) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů
dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné
nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast do 5 kalendářních
dnů ode dne termínu zkoušky nebo její části ministerstvu
písemně omluví, může vykonat zkoušku
nebo její část v jiném termínu stanoveném ministerstvem;
pokud svoji neúčast řádně a včas neomluví, hodnotí
se stupněm neuspěl.
(2) Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu
stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části
zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže,
že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele
hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.
(3) Na žádost uchazeče ministerstvo promine
zmeškání lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2, prokáže-li
uchazeč, že lhůtu zmeškal z důvodů zvláštního zřetele
hodných. Žádost o prominutí zmeškání lhůty je třeba
podat do 5 kalendářních dnů po odpadnutí překážky.
§ 12
Hodnocení zkoušky
(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni uspěl
nebo neuspěl.
(2) Při zkoušce mediátora uchazeč uspěl, pokud
byl hodnocen stupněm uspěl při písemné i ústní části
zkoušky mediátora. Při zkoušce z rodinné mediace
Strana 3590 Sbírka zákonů č. 277 / 2012 Částka 96
uchazeč uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při
ústní části zkoušky z rodinné mediace.
(3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise
uchazeči ústním vyhlášením bezprostředně po poradě
konané po ústní části zkoušky tohoto uchazeče.
(4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky mediátora
neuspěl, není při opakování zkoušky mediátora
povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil
úspěšně.
§ 13
Protokol o průběhu zkoušky
(1) O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který
obsahuje zejména
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče,
b) datum narození uchazeče,
c) adresu místa trvalého pobytu uchazeče,
d) druh zkoušky,
e) datum, čas a místo konání písemné a ústní části
zkoušky,
f) bodové ohodnocení písemné části zkoušky mediátora,
g) zkušební otázky ústní části zkoušky,
h) výsledek zkoušky,
i) jména, příjmení členů zkušební komise a jejich
podpisy.
(2) Přílohou protokolu je písemný test vypracovaný
při písemné části zkoušky mediátora, bodové
ohodnocení znalostí a mediačních dovedností uchazeče
při ústní části zkoušky a videonahrávka modelové mediační
situace, byla-li na výzvu ministerstva podle § 3
odst. 5 předložena.
§ 14
Osvědčení o vykonání zkoušky
(1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo
do 30 kalendářních dnů po konání její poslední
části osvědčení o vykonání zkoušky. Osvědčení je dokladem
potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky.
(2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě
jménech, příjmení uchazeče, jeho datu narození, druhu
vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání
osvědčení a podpis předsedy zkušební komise.
§ 15
Výše odměny za první setkání
s mediátorem nařízené soudem
Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené
soudem činí 400 Kč za každou započatou hodinu.
Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané
hodnoty podle jiného právního předpisu, náleží mu
rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.
Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
Částka 96 Sbírka zákonů č. 277 / 2012 Strana 3591

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *