Novinky v mediaci

Vážení přátelé mediace,

upozorňuji vás na vítanou novinku a to, že Ministerstvo spravedlnosti ČR spustilo nový souhrnný web o mediaci a o možnostech jejího využití:

mediace.justice.cz

Tento web obsahuje informace potřebné jak pro současné a budoucí účastníky mediace a jejich právní zástupce, tak i pro soudce, zapsané mediátory či uchazeče o tuto profesi.

Nalézt zde lze vysvětlení, co mediace je, kdo a za jakých podmínek ji může vykonávat, jak postupovat, je-li účastníkovi nařízeno první setkání s mediátorem, a jaké má možnosti, jestliže jednání zapsaného mediátora není v souladu s jeho zákonnými povinnostmi.

Web obsahuje i seznam zapsaných mediátorů, z nichž lze vybírat podle několika kritérií. Zapsaní mediátoři či ti, kteří by se jimi chtěli stát, najdou na jednom místě souhrnné podmínky výkonu činnosti, obsah zkoušek pro zapsané mediátory a podmínky zápisu do seznamu.

Všechny by pak měla zajímat výkladová stanoviska ministerstva spravedlnosti, připravená v součinnosti s pracovní skupinou k zákonu o mediaci (v níž mají své zastoupení advokáti, mediátoři, zapsaní mediátoři, soudci i Probační a mediační služba, tj. velmi pestré spektrum odborníků), která se týkají prvního setkání se zapsaným mediátorem, mlčenlivosti zapsaného mediátora a postupu podle § 474 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Ministerstvo spravedlnosti také vygenerovalo QR kód, který je distribuován soudům, lze jej případně začlenit do usnesení o nařízení prvního setkání se zapsaným mediátorem a jeho použitím se účastníci soudních řízení velmi jednoduše dostanou přímo na zmíněnou webovou stránku.

Přeji vám hodně úspěšných mediací.

JUDr. Jitka Pásková

Základní kurz mediace v Brně – v roce 2020

Vážení přátelé mediace,

vítám vás na svých stránkách i v novém roce 2020 a přeji vám, aby tento rok byl pro všechny velmi úspěšný!

Pořádám Základní kurz mediace v měsíci únoru 2020.

Kurz je přípravou ke složení zkoušky zapsaného mediátora před komisí Ministerstva spravedlnosti ČR.

Termíny kurzu:

6.2.,7.2.,20.2.,21.2.2020 vždy od 9,00 hod.do 16,30 hod.

Cena kurzu je 18.000,- Kč.

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Základní kurz mediace o víkendech

Vážení přátelé,

pro ty z Vás, kteří jsou velmi pracovně vytíženi a nemají čas v týdnu, pořádám Základní kurz mediace o víkendech, a to v prosinci 2019.

Místo konání kurzu: Brno

Termín konání kurzu: 7.12., 8.12.,14.12.,15.12.2019

Cena kurzu: 16.800,- Kč

Jedná se o přípravný kurz ke složení zkoušky zapsaného mediátora před komisí Ministertva spravedlnosti ČR.

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Cochemská praxe u Okresního soudu Brno-venkov

S účinností od 1. 10. 2019 budou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí (více na www.cochem.cz), který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.

Cochemská praxe vychází z myšlenky, že o dítěti by měli rozhodovat jeho rodiče vzájemnou dohodou. Při rozpadu partnerského vztahu rodičů však nebývá snadné dohodu nalézt. Občas je nutno rodičům v zájmu jejich dítěte při vytváření dohody pomoci zejména při překonávání komunikačních bariér, ztrátě důvěry a emočních zraněních.

Za účelem pomoci rodičům bude soud spolupracovat se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a poskytovateli odborné pomoci (dále jen „POP“), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.

Intenzivní letní kurz mediace v Brně

Vážení příznivci mediace (nikoliv meditace) jako účinné metody mimosoudního řešení sporů,

v měsíci srpnu 2019 pořádám intenzivní kurz mediace pro ty z vás, kteří se buď hodlají s mediací jen seznámit a osvojit si základní techniky, nebo i pro ty, kteří se chtějí připravit ke zkoušce zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR nebo u ČAK v Praze.

Kurz bude 5-denní.

Datum konání: 12.8 – 16.8.2019 vždy od 9-15,30 hod.

Cena intenzivního kurzu: 25.000,- Kč (vč.DPH)

Místo konání: Jiráskova 18, 602 00 Brno

V případě zájmu mě, prosím vás, kontaktujte na adrese:

jitkapaskova@centrum.cz

tel.603572332

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Institut nařízeného prvního setkání s mediátorem x Mediace

Podle § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), může předseda senátu, je-li to účelné a vhodné, účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

V této souvislosti je třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem a mediací samotnou, která je zcela dobrovolná.

Během nařízeného prvního setkání s mediátorem mají strany pouze povinnost vyslechnout, že svůj spor mohou urovnat mimosoudně (prostřednictvím mediace), tzn. tento pomocný nástroj slouží k šíření osvěty, vysvětlení principů mediace jakožto smírného řešení sporu apod. Právní institut zakotvený v § 100 odst. 2 o.s.ř. nikterak neodporuje dobrovolné povaze mediace, neboť dle tohoto ustanovení platí, že soud může účastníkům řízení nařídit toliko první setkání s mediátorem (nikoli mediaci!), kterým nemusí být mediace ještě nutně zahájena ve smyslu zákonné úpravy, a že její započetí je ponecháno zcela (v souladu s principem dobrovolnosti) na vůli stran.

Samotná mediace tak nemá s nařízeným prvním setkáním s mediátorem nic společného. Mezi těmito dvěma instituty tudíž nelze vidět významové rovnítko a je třeba je pojmově odlišovat.

Některé členské státy EU mají ve svých právních řádech zakotven nejen institut tzv. nařízeného setkání, nýbrž celá řada z nich zavedla dokonce též povinnost učinit pokus vyřešit spor pomocí mediace před zahájením samotného řízení. Ovšem v českém právním řádu nic jako povinná či nařízená mediace neexistuje.

https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=institut-narizeneho-prvniho-setkani-se-zapsanym-mediatorem-vs-dobrovolna-mediace

Základní kurz mediace – příprava ke zkoušce zapsaného mediátora

Vážení příznivci mediace – účinné metody mimosoudního řešení sporů,

v letošním roce již podruhé pořádám v Brně Základní kurz mediace.

Kurz se bude konat v následujících termínech:

1.blok 16.5., 17.5.2019 vždy od 9,00 – 15,30 hod.

2.blok 23.5., 24.5., 26.5. 2019 vždy od 9,00 – 15,30 hod.

Cena kurzu je 21.000,- Kč vč.DPH

Bližší informace se o kurzu dozvíte v sekci Kurzy mediace.

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Zkouška zapsaného mediátora – dvoudenní intenzivní kurz v Brně

Kurz je určen pro ty z vás, kteří již znají základy mediace a její pravidla a techniky a potřebují se připravit ke zkoušce zapsaného mediátora, k její ústní a písemné části. Jedná se o intenzivní mediační tréninky včetně rozboru jednotlivých případů. Součástí kurzu je i příprava k úspěšnému zvládnutí písemného testu.

Termíny kurzu:

11.4.- 12.4.2019
25.4.- 26.4.2019

Cena 2-denního intenzivního kurzu je 7.900,- Kč vč.DPH

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Úvod do mediace – jednodenní kurz v Brně i v Praze

Jednodenní kurz Úvod do mediace je určen pro ty z vás, kteří se chtějí seznámit s mediací jako efektivní metodou mimosoudního řešení sporů a doposud se nerozhodli, zda-li se mediaci chtějí věnovat profesně.

Seznámíte se se základním pojmoslovím mediace a s legislativním ukotvením mediace v České republice. Získáte přehled o průběhu mediace, jejích základních fázích, pravidlech a mediačních technikách. Závěr kurzu bude věnován praktickému nácviku mediace.

Kurz se bude konat v následujících termínech:

Brno

3.4.2019
25.4.2019

Praha

10.4.2019
17.4.2019
24.4.2019

Cena jednodenního kurzu je 3.800,- Kč vč. DPH

Přihlášky zasílejte na: jitkapaskova@centrum.cz

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková