Intenzivní letní kurz mediace v Brně

Vážení příznivci mediace (nikoliv meditace) jako účinné metody mimosoudního řešení sporů,

v měsíci srpnu 2019 pořádám intenzivní kurz mediace pro ty z vás, kteří se buď hodlají s mediací jen seznámit a osvojit si základní techniky, nebo i pro ty, kteří se chtějí připravit ke zkoušce zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR nebo u ČAK v Praze.

Kurz bude 5-denní.

Datum konání: 12.8 – 16.8.2019 vždy od 9-15,30 hod.

Cena intenzivního kurzu: 25.000,- Kč (vč.DPH)

Místo konání: Jiráskova 18, 602 00 Brno

V případě zájmu mě, prosím vás, kontaktujte na adrese:

jitkapaskova@centrum.cz

tel.603572332

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Institut nařízeného prvního setkání s mediátorem x Mediace

Doporučujeme

Podle § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), může předseda senátu, je-li to účelné a vhodné, účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

V této souvislosti je třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem a mediací samotnou, která je zcela dobrovolná.

Během nařízeného prvního setkání s mediátorem mají strany pouze povinnost vyslechnout, že svůj spor mohou urovnat mimosoudně (prostřednictvím mediace), tzn. tento pomocný nástroj slouží k šíření osvěty, vysvětlení principů mediace jakožto smírného řešení sporu apod. Právní institut zakotvený v § 100 odst. 2 o.s.ř. nikterak neodporuje dobrovolné povaze mediace, neboť dle tohoto ustanovení platí, že soud může účastníkům řízení nařídit toliko první setkání s mediátorem (nikoli mediaci!), kterým nemusí být mediace ještě nutně zahájena ve smyslu zákonné úpravy, a že její započetí je ponecháno zcela (v souladu s principem dobrovolnosti) na vůli stran.

Samotná mediace tak nemá s nařízeným prvním setkáním s mediátorem nic společného. Mezi těmito dvěma instituty tudíž nelze vidět významové rovnítko a je třeba je pojmově odlišovat.

Některé členské státy EU mají ve svých právních řádech zakotven nejen institut tzv. nařízeného setkání, nýbrž celá řada z nich zavedla dokonce též povinnost učinit pokus vyřešit spor pomocí mediace před zahájením samotného řízení. Ovšem v českém právním řádu nic jako povinná či nařízená mediace neexistuje.

https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=institut-narizeneho-prvniho-setkani-se-zapsanym-mediatorem-vs-dobrovolna-mediace

Základní kurz mediace – příprava ke zkoušce zapsaného mediátora

Vážení příznivci mediace – účinné metody mimosoudního řešení sporů,

v letošním roce již podruhé pořádám v Brně Základní kurz mediace.

Kurz se bude konat v následujících termínech:

1.blok 16.5., 17.5.2019 vždy od 9,00 – 15,30 hod.

2.blok 23.5., 24.5., 26.5. 2019 vždy od 9,00 – 15,30 hod.

Cena kurzu je 21.000,- Kč vč.DPH

Bližší informace se o kurzu dozvíte v sekci Kurzy mediace.

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Zkouška zapsaného mediátora – dvoudenní intenzivní kurz v Brně

Kurz je určen pro ty z vás, kteří již znají základy mediace a její pravidla a techniky a potřebují se připravit ke zkoušce zapsaného mediátora, k její ústní a písemné části. Jedná se o intenzivní mediační tréninky včetně rozboru jednotlivých případů. Součástí kurzu je i příprava k úspěšnému zvládnutí písemného testu.

Termíny kurzu:

11.4.- 12.4.2019
25.4.- 26.4.2019

Cena 2-denního intenzivního kurzu je 7.900,- Kč vč.DPH

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Úvod do mediace – jednodenní kurz v Brně i v Praze

Jednodenní kurz Úvod do mediace je určen pro ty z vás, kteří se chtějí seznámit s mediací jako efektivní metodou mimosoudního řešení sporů a doposud se nerozhodli, zda-li se mediaci chtějí věnovat profesně.

Seznámíte se se základním pojmoslovím mediace a s legislativním ukotvením mediace v České republice. Získáte přehled o průběhu mediace, jejích základních fázích, pravidlech a mediačních technikách. Závěr kurzu bude věnován praktickému nácviku mediace.

Kurz se bude konat v následujících termínech:

Brno

3.4.2019
25.4.2019

Praha

10.4.2019
17.4.2019
24.4.2019

Cena jednodenního kurzu je 3.800,- Kč vč. DPH

Přihlášky zasílejte na: jitkapaskova@centrum.cz

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Základní kurz mediace – Brno

Vážení zájemci o mediaci,

pro velký zájem pořádám opět základní kurz mediace.
Pokud se chcete o účinné metodě mimosoudního řešení sporů dozvědět více, jste vítáni!
Podrobnosti o kurzu se dozvíte v sekci Kurzy mediace.

Tentokrát vypisuji dva podzimní termíny:

Říjen 2018:

1. blok: 11.10. – 12.10.2018
2. blok: 18.10.,19.10. – 20.10.2018

Listopad 2018

1.blok: 15.11. – 16.11.2018
2.blok: 22.11.,23.11. – 24.11.2018

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Základní kurz mediace – Brno

Vážení zájemci o mediaci,

pokud se chcete o efektivní metodě mimosoudního řešení sporů dozvědět více, zúčastněte se kurzu mediace!

Kurz se koná v měsíci dubnu 2018 v následujících termínech:

1. blok: 5.4.- 6.4.2018
2. blok: 12.4.,13.4.- 14.4.2018

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

První setkání s mediátorem x mediace

Vážení příznivci mediace jako metody mimosoudního řešení sporů,

upozorňuji vás na velmi důležité stanovisko České advokátní komory – sekce ADR, které vysvětluje rozdíl mezi soudem nařízeným prvním setkáním s mediátorem a samotnou mediací a s tím související výší odměny mediátora.

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18080

Základní kurz mediace: duben 2018

Vážení zájemci o mediaci,

oznamuji Vám, že v měsíci dubnu 2018 pořádám Základní kurz mediace.

Kurz se bude konat v Brně ve dvou blocích, dvoudenním a třídenním, vždy od 9,00 do 15,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 5.4.- 6.4.2018
2. blok: 12.4.,13.4.- 14.4.2018

Cena kurzu: 18.000,- Kč

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !