Návrh vyhlášky k zákonu 202/2012 Sb., o mediaci

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje prováděcí vyhlášku k zákonu o mediaci, ve které stanoví náležitosti zkoušky mediátora a výši odměny mediátora v případě mediace nařízené soudem, která bude činit 400,-Kč za každou započatou hodinu.

Text vyhlášky je zveřejněn na stránkách http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf.
v následujícím znění :

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), k provedení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 8 zákona o mediaci:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví

a) náležitosti zkoušky mediátora (dále jen „zkouška“),
b) náležitosti zkoušky z rodinné mediace,
c) náležitosti žádosti o vykonání zkoušky,
d) způsob provádění zkoušek,
e) způsob jmenování zkušebních komisařů,
f) výše odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem.

(2) Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se pro účely této vyhlášky zkouškou rovněž zkouška z rodinné mediace.

§ 2
Náležitosti zkoušky

(1) Zkouška sestává z písemné a ústní části; zkouška z rodinné mediace sestává pouze z ústní části.

(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu činnosti mediátora zjišťují znalosti z oblasti

a) mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy,
b) mediačních technik,
c) základních lidských práv a svobod,
d) občanského, obchodního a pracovního práva,
e) rodinného práva,
f) práva na ochranu spotřebitele,
g) občanského práva procesního,
h) základů psychologie a sociologie.
§ 3
Žádost o vykonání zkoušky

(1) V žádosti o vykonání zkoušky uchazeč uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu,
d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu, popřípadě
elektronickou adresu pro doručování písemností,
e) druh zkoušky, který požaduje vykonat,
f) datum a podpis.

(2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí

a) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci,
b) strukturovaný životopis, v němž uvede dosažené vzdělání, absolvované školení v mediaci a vykonávanou praxi v oblasti mediace,
c) kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu, nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu,
d) v případě žádosti o vykonání pouze zkoušky z rodinné mediace ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky.

(3) K žádosti o opakování zkoušky a k žádosti o stanovení jiného nebo dalšího termínu uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci.

(4) K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí některý z dokladů stanovených v odstavci 2 písm. a), d) a odstavci 3, se nepřihlíží.

(5) Ministerstvo může výjimečně, není-li z organizačních důvodů možné učinit součástí ústní části zkoušky prezentaci mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání podle § 8 odst. 4, uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky vyzvat, aby do 5 kalendářních dnů přede dnem konání ústní části zkoušky předložil nesestříhanou videonahrávku na datovém nosiči obsahující modelovou mediační situaci bez úvodního slova mediátora, trvající nejméně 1 a nejvíce 2 hodiny.

§ 4

(1) Žádost o vykonání zkoušky může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením zkoušky.

(2) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání zkoušky zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce se nevrací.

§ 5
Pozvánka na zkoušku

(1) Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky, a to buď písemně, nebo na svých internetových stránkách.

(2) Pozvánku na zkoušku z rodinné mediace, na zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny přede dnem konání zkoušky.

(3) Pokud uchazeč současně se žádostí o vykonání zkoušky podal žádost o vykonání zkoušky z rodinné mediace a při zkoušce uspěl, umožní mu ministerstvo zkoušku z rodinné mediace vykonat nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání osvědčení o vykonání zkoušky podle § 14.

§ 6
Společná ustanovení pro písemnou a ústní část zkoušky

(1) Zkouška se koná v českém jazyce.

(2) Před zahájením každé části zkoušky prokazuje uchazeč svoji totožnost.

(3) Pokud uchazeč v průběhu písemné nebo ústní části zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.

(4) Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně a používat pouze dovolené pomůcky. Uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně, použil nedovolené pomůcky nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

§ 7
Písemná část zkoušky

(1) Písemná část zkoušky se koná formou testu a je neveřejná.

(2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny. Po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

(3) Zkušební otázky schvaluje ministerstvo. Zkušební otázky jsou stejné jak u zkoušky zajišťované ministerstvem, tak u zkoušky zajišťované Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii.

(4) Podmínkou úspěšného vykonání písemné části zkoušky je uvedení správné odpovědi na alespoň 75 % otázek.

(5) O výsledku písemné části zkoušky rozhodne pověřený pracovník ministerstva. Výsledek písemné části zkoušky oznámí ministerstvo uchazeči na svých internetových stránkách.

§ 8
Ústní část zkoušky

(1) Ústní část zkoušky je veřejná a trvá nejdéle 2 hodiny.

(2) Ústní část zkoušky se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky a může ji vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky; to neplatí při zkoušce z rodinné mediace.

(3) Ústní část zkoušky sestává z praktické demonstrace mediačních dovedností, a to zejména v oblasti osobní interakce, způsobu vystupování, usnadňování vyjadřování, analýzy konfliktu, vedení vyjednávání, etického chování, komunikace, projevování empatie, aktivního naslouchání a strategické intervence.

(4) Součástí ústní části zkoušky je prezentace mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání, výjimečně formou videonahrávky modelové mediační situace, k jejímuž předložení byl uchazeč vyzván podle § 3 odst. 5.

(5) Při zkoušce z rodinné mediace se prověřují zejména mediační schopnosti a dovednosti potřebné pro řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, dále znalosti rodinného práva, úpravy majetkových práv, znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace. Součástí zkoušky z rodinné mediace je prezentace mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání zaměřeného na vztahy vyplývající z rodinných konfliktů.

(6) Podmínkou úspěšného vykonání ústní části zkoušky je celkové vyhodnocení znalostí a mediačních dovedností uchazeče na alespoň 75 %.

(7) Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní části zkoušky na základě neveřejné porady bezprostředně po skončení ústní části zkoušky uchazeče.

§ 9
Zkušební komise

(1) Zkušební komisaře jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a odborníků na mediaci, a to jak pro zkoušky zajišťované ministerstvem, tak pro zkoušky zajišťované Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii. Zkušební komisaři musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Zkušební komise pro ústní část zkoušky je tříčlenná a uchazeč se její složení dozví až bezprostředně před konáním ústní části zkoušky. Členy zkušební komise vybere ministerstvo z řad zkušebních komisařů jmenovaných ministrem spravedlnosti, a to jak pro zkoušky zajišťované ministerstvem, tak pro zkoušky zajišťované Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii.

(3) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů.

(4) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

(5) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Předseda zkušební komise řídí průběh ústní části zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.

§ 10
Podjatost členů zkušební komise

(1) Členové zkušební komise jsou povinni sdělit ministerstvu nejpozději před konáním ústní části zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o nestrannosti členů zkušební komise ve vztahu k uchazeči.

(2) Před konáním ústní části zkoušky má uchazeč právo namítnout podjatost kteréhokoli člena zkušební komise. O tom musí být předsedou zkušební komise poučen. Uchazeč, který vznesl námitku podjatosti, ústní část zkoušky v původním termínu nekoná.

(3) Vznesenou námitku podjatosti je uchazeč povinen zaslat písemně ministerstvu nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy měl konat ústní část zkoušky. V námitce podjatosti musí být uvedeno, proti kterému členu zkušební komise směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti a jakými důkazy může být prokázán.

(4) Námitku podjatosti posoudí ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Není-li námitka podjatosti zjevně bezdůvodně vznesená a byla-li ministerstvu zaslána včas, ministerstvo umožní uchazeči vykonání ústní části zkoušky v nejbližším termínu; jinak se uchazeč hodnotí stupněm neuspěl. O způsobu vyřízení námitky podjatosti ministerstvo uchazeče vyrozumí bez zbytečného odkladu.

§ 11
Neúčast na zkoušce

(1) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu zkoušky nebo její části ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku nebo její část v jiném termínu stanoveném ministerstvem; pokud svoji neúčast řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

(2) Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže, že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.

(3) Na žádost uchazeče ministerstvo promine zmeškání lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2, prokáže-li uchazeč, že lhůtu zmeškal z důvodů zvláštního zřetele hodných. Žádost o prominutí zmeškání lhůty je třeba podat do 5 kalendářních dnů po odpadnutí překážky.

§ 12
Hodnocení zkoušky

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni uspěl nebo neuspěl.

(2) Uchazeč při zkoušce uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při písemné i ústní části zkoušky. Při zkoušce z rodinné mediace uchazeč uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při ústní části zkoušky.

(3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise uchazeči ústním vyhlášením bezprostředně po poradě konané po ústní části zkoušky tohoto uchazeče.

(4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.

§ 13
Protokol o průběhu zkoušky

(1) O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení uchazeče,
b) datum narození uchazeče,
c) adresu místa trvalého pobytu uchazeče,
d) druh zkoušky,
e) datum, čas a místo konání písemné a ústní části zkoušky,
f) bodové ohodnocení písemné části zkoušky,
g) zkušební otázky ústní části zkoušky,
h) výsledek zkoušky,
i) jména, příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy,
j) popřípadě další důležité skutečnosti.

(2) Přílohou protokolu je písemný test vypracovaný při písemné části zkoušky, bodové ohodnocení znalostí a mediačních dovedností uchazeče při ústní části zkoušky a videonahrávka modelové mediační situace, byla-li na výzvu ministerstva předložena.

§ 14
Osvědčení o vykonání zkoušky

(1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 30 kalendářních dnů po konání její poslední části osvědčení o vykonání zkoušky. Osvědčení je dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky.

(2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, jeho datu narození, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis předsedy zkušební komise.

§ 15
Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu, náleží mu rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je Jitka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *