Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Upozorňuji Vás na nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou 3-denních blocích, vždy od 9,00 do 16,30 hod.

Termíny kurzu :

15.-17.10.2015 – 1. blok
5.-7.11.2015 – 2. blok

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Těším se na Vás !

Otázka mlčenlivosti mediátora

V listopadu loňského roku proběhla v Praze konference zaměřená na soudní a mimosoudní projednávání sporů. Jedním z bodů programu byly příspěvky vztahující se k otázce mlčenlivosti advokáta – mediátora. Advokátka a vedoucí sekce ADR JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. upozorňovala na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokátů. Dle jejího názoru tato povinnost naráží na výzvy soudů k podávání podrobných informací o průběhu mediace. Opačný postoj zastávala soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Šárka Hájková, podle níž soudy právě potřebují ke svému rozhodování tyto informace a jedná se tedy o legitimní požadavek, kdy sdělení nenarušují advokátní povinnost mlčenlivosti.

Více se lze dočíst na: http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_1-2_2015_web.pdf, str. 90-91.

Mediace z pohledu odborníka

Upozorňuji Vás na velmi zajímavý a poučný článek o mediaci od předního českého odborníka na mediaci JUDr. Martina Svatoše, uveřejněného dne 17.12.2013 v Bulletinu advokacie.

Článek nabízí odpovědi na nejčastější dotazy a měl by se současně vypořádat s nejčastějšími mýty, které se za poměrně krátkou dobu existence této právní regulace vytvořily.

http://www.bulletin-advokacie.cz/myty-a-fakta-o-prvnim

Jaké jsou výhody mediace oproti soudnímu řízení?

Řešíte ve svém životě spor, který se zdlouhavě táhne po soudech nebo se k soudu brzy dostane? Než se vrhnete do kolotoče soudních procesů, měli byste vědět, že podle nejnovějších studií (World Bank Group) trvá v České republice například vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu průměrně 611 dní, z čehož je více než 80 % tohoto času tvořeno právě podáváním žalob, projednáváním a rozhodnutím soudu.¹ To tedy obnáší téměř dva roky spojené s cestováním po soudech, placením soudních výloh, advokátů a dalších nákladů se sporem spojených. Netřeba mluvit o psychické zátěži a stresu, které jsou obvyklým jevem projevujícím se u účastníků soudního řízení. Celý příspěvek

Pražský právnický podzim 2013 -soudní a mimosoudní projednávání sporů

Dne 5.prosince 2013 se na půdě České advokátní komory v Praze uskutečnil kulatý stůl pod záštitou předsedy ČAK JUDr.Martina Vychopně zaměřený na soudní a mimosoudní projednávání sporů. V oblasti mediace zastávali diskutující odlišná stanoviska. Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr.Šárka Hájková i advokátka a zapsaná mediátorka JUDr.Martina Doležalová společně s advokátem JUDr.Bohuslavem Sedlatým viděli v nové zákonné úpravě značný přínos pro předcházení soudním sporů bez ohledu na skutečnost, že v praxi se u zapsaného mediátora ocitá jen nepatrné množství sporů. ( Bulletin advokacie 1-2/2014)

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Dne 1.ledna 2014 nabyl účinnosti Zákon o zvláštních řízeních soudních č.292/2013 Sb.

Zákon upravuje mj. řízení u soudu ve věcech manželských a partnerských a ve věcech péče soudu o nezletilé.

Upozorňuji vás na důležitá ustanovení zákona, týkající se využití mediace:

Dle § 9 soud vede účastníky k nalezení smírného řešení a za tím účelem je informuje o možnostech mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání.

Dle § 474 odst.1 soud v řízení péče o nezletilé za účelem ochrany zájmu dítěte vede rodiče k nalezení smírného řešení. Soud může rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie.

Zápis do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky

Oznamuji Vám, že jsem byla zapsána do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky a ode dne 19.11.2013 jsem oprávněna vykonávat činnost zapsaného mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, s rozsahem působnosti v celé České republice a zaměřením mediace na občanské spory, obchodní spory, pracovní spory, spory s veřejným prvkem a spotřebitelské spory.

Seznam mediátorů najdete na stránkách wwww.mediatori.justice.cz

Zapsaný mediátor vs. mediátor

Víte, jaký je rozdíl mezi zapsaným mediátorem a mediátorem?

Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedině zapsaný mediátor je oprávněn poskytovat služby mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb.,o mediaci.

Zapsaný mediátor musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu a musí úspěšně složit zkoušku mediátora před zkušební komisí jmenovanou ministrem spravedlnosti.

Pouze zapsaný mediátor je oprávněn stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace dle zákona č. 202/2012 Sb.,o mediaci a předložit ji soudu ke schválení ve smírčím řízení dle ustanovení § 67 občanského soudního řádu.

Pokud zapsaný mediátor zahájí mediaci podle zákona o mediaci, promlčecí doba a lhůta pro zánik práva po dobu mediace neběží, a to ohledně práv, která jsou předmětem mediace.

Není zkouška, jako zkouška…

K zápisu do seznamu mediátorů MS ČR nestačí doložit, že jste složili zkoušku u vzdělávací agentury, u Asociace mediátorů ČR nebo v rámci kurzu na Universitě Palackého v Olomouci.

Složení zkoušky mediátora

Dovoluji si Vám oznámit, že jsem dne 30.10.2013 úspěšně složila zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci, v nejbližší době budu zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky a budu oprávněna užívat označení „zapsaný mediátor“.

JUDr.Jitka Pásková

Osvědčení o vykonání zkoušky mediátora

Jaký je rozdíl mezi zapsaným mediátorem a mediátorem se dozvíte v mém dalším příspěvku zde.

KOMENTÁŘ: ZÁKON O MEDIACI

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v červnu 2013 novou publikaci Zákon o mediaci-komentář, jejímiž autory jsou JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Šárka Hájková, PhDr. Dana Potočková MDR a Mgr. Jan Štandera. Publikace komentuje zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. září 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. a objasňuje základní pojmy zákona včetně výkladu činnosti zapsaného mediátora v mediačním procesu, základních principů mediace i náležitostí mediační dohody.